13 Januari 2009

Latar Kurikulum Bahasa Melayu

Oleh Mohd Isa bin Abd Razak
http://mohdisa-abdrazak.blogspot.com/

Sukatan Pelajaran BM Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) (2003) dan Sukatan Pelajaran BM Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) (2000) menegaskan penekanan kurikulum Bahasa Melayu ialah nilai murni dan semangat patriotik. Penekanan ini menggambarkan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Hasrat KPM ialah hasrat negara. Hasrat negara bertunjangkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). FPK bertunjangkan Rukun Negara. Rukun Negara bertujuan untuk memupuk dan meningkatkan perpaduan. Pelbagai dasar negara seperti Wawasan 2020 dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) berkaitan dengan FPK dan Rukun Negara.


Rajah 1: Penekanan Kurikulum Bahasa Melayu

Rajah 1 menggambarkan lima ciri insan yang mengamalkan nilai murni dan semangat patriotik, iaitu berfikir, berilmu pengetahuan luas, beretika tinggi, bijaksana dan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dengan berkesan. Kita bertanggungjawab mendidik mereka agar mereka memiliki dan menghayati kelima-lima ciri ini. Apabila kita berjaya menunaikan tanggungjawab ini, insya-Allah, anak didik kita akan mampu berperanan sebagai warganegara maju dan masyarakat berilmu.


Rajah 2: Kandungan Kurikulum Bahasa Melayu

Seterusnya, guru pelatih juga mesti memahami kandungan kurikulum Bahasa Melayu. Rajah 2 menggambar kandungan (organisasi) kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah dan sekolah menengah. Fokusnya ialah hasil pembelajaran (HP). HP ialah pernyataan yang ditafsirkan daripada objektif kurikulum. HP terdiri daripada HP teras, HP gabungan dan elemen pengisian kurikulum.


Rajah 3: Pengisian Kurikulum Bahasa Melayu

Selain itu, guru pelatih juga mesti memahami pengisian kurikulum. Rajah 3 menggambarkan pengisian kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah dan sekolah menengah. Sukatan Pelajaran BM KBSR (2003) mencatatkan:

“Pengisian kurikulum terdiri daripada elemen yang menggabungkan perkembangan terkini dalam pendidikan yang meliputi aspek ilmu, nilai, kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivisme, dan kontekstual. Semua elemen ini dapat diaplikasikan oleh murid dalam dunia pekerjaan. Di samping itu, pendidikan nilai, kewarganegaraan, dan patriotisme diberi penekanan selaras dengan matlamat negara membangunkan masyarakat madani.”

Guru pelatih mesti mencatat penekanan kurikulum, kandungan kurikulum dan pengisian kurikulum dengan jelas dalam rancangan pelajaran harian (RPH). Untuk memastikan kehendak kurikulum itu ketara dalam (RPH), guru pelatih mesti mematuhi format RPH yang disediakan oleh pihak institut. Perkara ini akan dibincangkan di bawah tajuk “Format RPH dan Penggunaan Lajur Catatan” dalam blog ini.

Nota
Tulisan ini dipetik daripada kertas kerja yang dibentangkan dalam satu seminar di Kota Kinabalu pada 31 Oktober 2007.

Tiada ulasan: