29 Jun 2011

Lelaki Tua, Jenahak dan Selar

Catatan yang berkaitan
Pelian: Nama dan Harga
Ikan Patin: Nota Permulaan

Gerai pertama itu bersebelahan dengan jalan. Peniaganya seorang lelaki separuh umur, bertubuh kecil dan warna kulitnya agak gelap. Ketika seorang lelaki tua berdiri di hadapan gerainya, dia sedang memindahkan kepingan ikan yang sudah dipotong ke atas meja jualannya.

Sesudah itu dia menambah ketulan ais pada longgokan ikan di kiri meja. Kemudian dia merenjis-renjis air kepada beberapa longgokan ikan. Seterusnya dia membetul-betulkan susunan ikan dalam longgokan tertentu. Pada masa yang sama, dia memandang lelaki tua yang tercegat di hadapan meja jualannya.

26 Jun 2011

“Pendek Umur” dan “Mengasuh TYT”

Kedua-dua kisah yang di bawah ini berlaku di Kota Kinabalu. Kisah ini saya temukan dalam buku wajah rakan saya. Kedua-dua kisah ini saya olah semula.

Kisah 1: “Saya Harap Mama Pendek Umur”

Hafiz sayang akan mama. Mama pula amat menyayangi Hafiz. Mereka sayang-menyayangi. Hari itu ialah hari genap usia ke-34 mama. Hafiz melahirkan kasih sayangnya kepada mama dengan kata-kata, “Saya harap mama pendek umur.”

18 Jun 2011

Muhammad Melawat sambil Belajar

Mulai 29 Mei 2011 saya bercuti di Sabah. Saya berada di sana lebih kurang dua minggu. Selain melawati kaum keluarga, saya sempat juga melawat ke tamu besar, tamu mingguan, pasar ikan, sawah padi dan sungai. Tempat-tempat itu di Ranau. Di Kota Kinabalu pula, saya sempat berlengah-lengah di pasar ikan dan di Pulau Sapi.

08 Jun 2011

Surat Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2006: Langkah Memperkasakan Bahasa Kebangsaan

SURAT PEKELILING AM BILANGAN 1 TAHUN 2006

JABATAN PERDANA MENTERI,
KOMPLEKS JABATAN PERDANA MENTERI,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,
62502 PUTRAJAYA,
MALAYSIA.

Ruj. Kami PM(S) 10034, Jld.9 22
Tarikh: Disember 2005
Telefon: 603-88881957
Faksimile: 603-88883903

22 Disember 2005

Semua Ketua Setiausaha Kementerian
Semua Ketua Jabatan Persekutuan
Semua Ketua Pengurusan Badan Berkanun Persekutuan
Semua YB. Setiausaha Kerajaan Negeri
Semua Ketua Pengurusan Pihak Berkuasa Tempatan

LANGKAH-LANGKAH MEMPERKASAKAN PENGGUNAAN BAHASA KEBANGSAAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM

TUJUAN

1. Surat Pekeliling Am ini bertujuan memaklumkan akan langkah-langkah untuk memperkasakan penggunaan bahasa kebangsaan yang baik, betul dan santun, serta memperluas penggunaannya secara menyeluruh dalam Perkhidmatan Awam, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan negara yang pesat pada masa ini.

LATAR BELAKANG

2. Perkara 152, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67, memperuntukkan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan hendaklah digunakan sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran negara. Bahasa rasmi yang dimaksudkan ialah bahasa yang digunakan dalam semua maksud rasmi yang meliputi wacana lisan dan tulisan di peringkat Kerajaan Persekutuan, Kerajaan-Kerajaan Negeri, Badan-Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. Wacana lisan rasmi termasuklah mesyuarat, taklimat, ucapan, ceramah, syarahan, perbincangan pentadbiran dan yang seumpama dengannya. Wacana tulisan rasmi pula meliputi surat-menyurat pentadbiran, minit mesyuarat, memo, laporan, kertas cadangan, pekeliling dan sebagainya. Bahasa yang digunakan di tempat awam seperti pada papan iklan, papan tanda dan premis perniagaan juga terangkum sebagai bahasa yang digunakan dalam urusan rasmi.

3. Bagi melaksanakan dan memantau penggunaan bahasa kebangsaan yang baik dan betul, Kerajaan telah menubuhkan sebuah jawatankuasa, iaitu Jawatankuasa Penyelarasan Pelaksanaan Bahasa Kebangsaan dalam Perkhidmatan Awam yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara.

TANGGUNGJAWAB KEMENTERIAN, JABATAN, dan AGENSI

4. Ketua-ketua jabatan hendaklah mewujudkan mekanisme di organisasi masing-masing untuk menjayakan dan memantau pelaksanaan surat pekeliling ini serta mengambil tindakan-tindakan yang berikut:

(i) memastikan semua pegawai dan kakitangan Kerajaan menggunakan bahasa kebangsaan yang baik dan betul dalam semua urusan rasmi, sama ada secara tulisan mahupun lisan, dengan rakan sekerja dan apabila berurusan dengan pelanggan (kecuali urusan yang melibatkan negara asing dan untuk tujuan melatih pegawai dan kakitangan supaya fasih berkomunikasi dalam bahasa asing);

(ii) mewajibkan penggunaan bahasa kebangsaan yang baik dan betul dati segi ejaan, sebutan, istilah dan tatabahasa dalam hal-hal seperti mesyuarat, surat-menyurat, arahan pada papan tanda dan papan kenyataan, iklan, dokumen rasmi, penamaan di tempat awam jalan, kawasan perumahan, premis perniagaan dan sebagainya. Bahasa-bahasa/lain boleh digunakan berdasarkan pada keperluan. Walau bagaimanapun, penggunaan bahasa-bahasa lain itu hendaklah kurang menonjol dati segi saiz, warna dan seumpamanya;

(iii) menjalankan latihan dan menganjurkan aktiviti secara berterusan yang bertujuan meningkatkan kemahiran dalam bahasa kebangsaan di kalangan pegawai dan kakitangan;

(iv) memastikan buku, bahan rujukan atau risalah pedoman bahasa kebangsaan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam edisi terkini disediakan untuk kegunaan semua pegawai dan kakitangan, seperti Kamus Dewan, Kamus Inggeris-Melayu Dewan, Kamus Dwibahasa, Tesaurus Umum Bahasa Melayu, buku-buku istilah dalam pelbagai bidang ilmu, E-Kamus (yang mengandungi Kamus Dewan, Kamus Inggeris Melayu Dewan dan Kamus Istilah Komputer), Daftar Kata Bahasa Melayu: Rumi - Sebutan - Jawi, dan lain-lain; dan

(v) mendapatkan khidmat nasihat Dewan Bahasa dan Pustaka melalui talian terus 03-21481960 dan 03-21485887 atau laman web DBP, http://www.dbp.gov.my.

5. Semua pertanyaan berkaitan dengan surat pekeliling ini hendaklah dirujuk kepada Urus Setia Jawatankuasa Penyelarasan Pelaksanaan Bahasa Kebangsaan dalam Perkhidmatan Awam, Bahagian Pengembangan Bahasa Sektor Awam, Jabatan Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka, Jalan Dewan Bahasa, 50460 Kuala Lumpur.

PEMAKAIAN

6. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, peruntukan surat pekeliling ini dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.

TARIKH KUAT KUASA

7. Surat Pekeliling ini berkuat kuasa dari tarikh ia dikeluarkan.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

(TAN SRI SAMSUDIN BIN OSMAN)
Ketua Setiausaha Negara.