21 April 2010

Frasa “Bergantung Pada” Gramatis

Sari “Soal Jawab Bahasa” (SJB), majalah Pelita Bahasa, April 2010.

1. Ayat contoh:
(1) Sila kembalikan borang itu kepada kerani pejabat.
(2) Peserta bengkel dibahagikan kepada dua kumpulan.
(3) Suhu badannya meningkat kepada 39 darjah Celsius.

2. Kata sendi nama kepada terletak di hadapan kata nama atau frasa nama. Dalam ayat pertama, perkataan kepada merujuk manusia. Selain itu, perkataan kepada dapat juga merujuk haiwan dan unsur mujarad. Dalam ayat kedua, perkataan kepada menyatakan pecahan. Dalam ayat ketiga, perkataan kepada menyatakan perubahan keadaan. Ketiga-tiga ayat ini tidak gramatis jikalau kita tukar perkataan kepada menjadi perkataan pada.

3. Ayat contoh:
(1) Bas kami bertolak pada pukul tujuh pagi.
(2) Ahli gimnastik itu berpaut pada palang besi.
(3) Wau itu tersangkut pada tiang.
(4) Wang itu ada pada ibu.

4. Perkataan pada dalam ayat pertama menunjukkan keterangan waktu. Perkataan pada dalam ayat kedua dan ketiga menunjukkan tempat. Perkataan pada dalam ayat keempat berpola ada + nama (manusia atau haiwan). Perkataan kepada tidak boleh menggantikan perkataan pada dalam ayat-ayat ini.

5. Kerani pejabat, dua kumpulan dan 39 darjah Celsius ialah sasaran. Tegasnya, kata sendi nama kepada menunjukkan sasaran. Pukul tujuh pagi, palang besi dan tiang ialah sandaran.Tegasnya, kata sendi nama pada menunjukkan sandaran. Ada + nama ialah pola yang tersendiri.

6. Sebagai kesimpulannya, frasa *bergantung kepada tidak gramatis. Frasa yang gramatis ialah bergantung pada.

11 April 2010

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2000, Pelaksanaan Sebutan Baku

KP(BS)8591/Jld.XVI/(3)
16 Februari 2000

Pelaksanaan Sebutan Baku dalam Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa Melayu di Sekolah

Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan memaklumkan pihak Y. Bhg. Dato’/Datuk/Tuan tentang pelaksanaan sebutan baku di sekolah.

2. Mesyuarat Jemaah Menteri telah memutuskan bahawa sebutan baku yang terus dilaksanakan di sekolah adalah hanya untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu sahaja.

3. Walau bagaimanapun, untuk ujian lisan dalam peperiksaan awam, sebutan baku atau sebutan biasa boleh digunakan. Bagi pengajaran dan pembelajaran mata-mata pelajaran selain Bahasa Melayu serta urusan-urusan lain di sekolah, sebutan biasa digunakan.

4. Dengan berkuat kuasanya Surat Pekeliling Ikhtisas ini, maka Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1993 bertarikh 30 September 1993 yang bertajuk “Tarikh Penyempurnaan Pelaksanaan Bahasa Melayu Sebutan Baku” dibatalkan.

5. Sila maklumkan kandungan pekeliling ini kepada semua sekolah di negeri Y. Bhg. Dato’/Datuk/Tuan.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

tt.
DATUK DR. ABDUL SHUKOR ABDULLAH
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

10 April 2010

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1993: Pelaksanaan Sebutan Baku

Pejabat Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia
Kementerian Pendidikan Malaysia
Blok J, Paras 7
Pusat Bandar Damansara
50604 Kuala Lumpur.

Ruj. Kami : KP(BS)8591/Jld.7/(56)
Tarikh : 30 September 1993

Semua Ketua Bahagian
Kementerian Pendidikan
Semua Pengarah Pendidikan Negeri.

Y. Bhg. Datuk/Tuan/Puan,

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1993: Tarikh Penyempurnaan Pelaksanaan Bahasa Melayu Sebutan Baku

Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan telah memutuskan bahawa Bahasa Melayu sebutan baku akan diwajibkan dalam peperiksaan seperti berikut:

i. Mulai 1994: Ujian Lisan Bahasa Melayu tahun 6 bagi SK/SRK yang dikendalikan sepenuhnya oleh sekolah.
ii. Mulai 1994: Ujian Lisan Bahasa Melayu Tingkatan III yang dikendalikan sepenuhnya oleh sekolah.
iii. Mulai 1994: Ujian Lisan Bahasa Melayu SPM yang dikendalikan sepenuhnya oleh Lembaga Peperiksaan.

2. Ke arah penyempurnaan pelaksanaan tersebut semua Maktab Perguruan, Institusi Pengajian Tinggi dan sekolah hendaklah memiliki bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran seperti berikut:

i. Pedoman Sebutan Bahasa Melayu, DBP, 1988
ii. Daftar Umum Sebutan Bahasa Melayu, DBP, 1991
iii. Daftar Kata Bahasa Melayu, DBP (dijangka terbit Mac 1994)
iv. Modul Panduan Sebutan Baku Bahasa Melayu, Kementerian Pendidikan Malaysia, DBP, 1989

3. Untuk memantapkan lagi penguasaan Bahasa Melayu sebutan baku, semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran, aktiviti kokurikulum serta upacara rasmi lain seperti pertandingan bahas, syarahan, seminar dan sebagainya mestilah dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa Melayu sebutan baku.

Sekian bagi tindakan Y. Bhg. Datuk/Tuan/Puan.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA DAN CINTAILAH BAHASA KITA”

(DATUK DR. WAN MOHD ZAHID BIN MOHD NOORDIN)
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

s.k.
1. Y. B. Datuk Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pendidikan Malaysia
2. Y. B. Dr. Leo Michael Toyad, Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia
3. Y. B. Dr. Fong Chan Onn, Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia
4. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia
5. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan I, Kementerian Pendidikan Malaysia
6. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan II, Kementerian Pendidikan Malaysia
7. Timbalan Ketua Setiausaha I, Kementerian Pendidikan Malaysia
8. Timbalan Ketua Setiausaha II, Kementerian Pendidikan Malaysia
9. Pegawai Perhubungan Awam, Kementerian Pendidikan Malaysia