22 Ogos 2011

Al-Quran, Al-Qur’an dan Al-Qur’ān


Pedoman Bahasa (JPEG) 076. Ejaan Kata Pinjaman Arab.
Paparan ini memperlihatkan lima cara pengejaan perkataan “al-Quran” dan jumlah perkataan yang berkenaan di Internet berdasarkan carian dengan Google pada 21 Ogos 2011.
Ejaan “al-Quran” ialah ejaan baku, iaitu ejaan yang diterima pakai oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Penyebarannya di Internet yang melebihi 35 juta sesuai dengan tarafnya sebagai ejaan baku.

Ejaan “al-Quran” terdapat dalam Daftar Kata Bahasa Melayu Rumi-Sebutan-Jawi Edisi Kedua (DKBM). Pada hemat saya, DKBM ialah buku rujukan terpenting tentang ejaan dan sebutan bahasa Melayu. Dari segi ejaan, wibawa DKBM mengatasi Kamus Dewan Edisi Keempat dan sumber-sumber yang lain.

Antara buku yang menggunakan ejaan “al-Quran” termasuklah Tafsir Al-Quran di Radio oleh Ahmad Sonhadji Mohamad terbitan Pustaka Al-Mizan (1991), Epistemologi Islam: Teori Ilmu dalam Al-Quran oleh Syed Muhamad Dawilah Al-Edrus terbitan DBP (1999), dan Apakah Itu Al-Quran? oleh Muzayyanah Abdullah terbitan PTS Islamika (2008).

Ejaan “al-Qur’ān” pula ialah transliterasi baku dengan berdasarkan Pedoman Transliterasi Huruf Arab ke Rumi. Ejaan ini adalah untuk kegunaan khusus penerbitan ilmiah.

Ejaan “al-Qur’an” ialah ejaan lama. Beberapa pihak, termasuk media cetak, masih menggunakan ejaan ini. Tindakan mereka dapat dianggap wajar kerana ejaan lama ini lebih tepat berbanding dengan ejaan baku.

Kebanyakan buku agama, termasuk buku terjemahan atau tafsir al-Quran, menggunakan ejaan ini. Antara buku yang menggunakan ejaan ini termasuklah Tafsir Fi Zilalil Qur’an terbitan Dian Darulnaim (1991) dan Tafsir Pimpinan Ar-Rahman kepada Pengertian Al-Qur’an terbitan Darulfikir (1999). Malah, DBP masih menggunakan ejaan lama ini seperti yang terdapat pada tajuk buku Al-Qur'an dan Orientalisme (1993), Siri Pendidikan Al-Qur'an untuk Kanak-kanak Buku 41: Orang yang Sabar (2007) dan dan Al-Fatihah Ibu Al-Qur'an (2007).

Ejaan “al-Quraan dan “al-Qur’aan mengandungi dua vokal a yang disebut sebagai vokal panjang ā. Sebutannya tetap [al.qur.ān] dan bukannya [al.qu.ra.an] . Kedua-dua ejaan ini ialah ejaan lama pada zaman mesin taip.

Dari segi penggunaan huruf, hanya huruf Q ditulis dengan huruf besar. Huruf a pada “al-” ditulis dengan huruf kecil kecuali pada awal ayat, tajuk atau apa-apa situasi khusus yang mewajarkan a pada “al-” itu ditulis dengan huruf besar. Sebagai contoh, huruf a pada “al-” pada tajuk masukan ini dan tajuk buku dalam masukan ini ditulis dengan huruf besar. Sebagai penegasan, apabila kita menulis ayat “Dia membaca al-Quran”, huruf a pada “al-” dalam ayat ini kita tulis dengan menggunakan huruf kecil.

Petikan yang di bawah saya kutip daripada halaman 303 buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008):

"Namun begitu, bagi perkataan yang tergolong sebagai istilah keagamaan yang berkait dengan akidah dan al-Qur'an, bunyi-bunyi asal dikekalkan ejaannya. Contohnya: Qur'an, qari, thani, fasakh."

Kesimpulannya, ejaan “al-Quran” baku. Ejaan inilah yang diterima pakai dalam komunikasi rasmi, termasuk dalam arena pendidikan. Penjawat awam, khususnya guru, dan pelajar hendaklah menggunakan ejaan baku. Apa-apa pun ejaannya, termasuk ejaan tulisan Jepun, tulisan Braille dan bahasa isyarat, sebutannya tetap [al.qur.ān] atau transliterasinya al-Qur’ān.

Tiada ulasan: