31 Mac 2012

E-mel, Meng-e-melkan dan [meng.i.mél.kan] Persis


Pedoman Bahasa (JPEG) 086. Ejaan Kata Pinjaman.
Petikan:

1. Ejaan yang baku ialah “e-mel”. Tanda sempang memisahkan suku kata “e” dengan suku kata “mel”. Ejaan yang baku ini tersenarai dalam Kamus Dewan Edisi Keempat (KDEK), Kamus Pelajar dan Daftar Kata Bahasa Melayu Rumi-Sebutan-Jawi Edisi Kedua (DKBM).

2. Pedoman Umum Ejaan Rumi menyatakan, tanda sempang dapat digunakan untuk memperjelas hubungan bahagian-bahagian ungkapan seperti “ber-evolusi” dan “ber-revolusi”. Selain itu, tanda sempang digunakan juga untuk unsur bahasa asing seperti “meng-upgrade-kan” dan “di-charter”. Kita dapati KDEK dan Kamus Pelajar mematuhi pedoman ini. Jadi, ejaan “meng-e-melkan” dalam kedua-dua kamus itu baku. DKBM tidak mematuhi pedoman ini. Jadi, ejaan *“menge-melkan” tidak baku

3. Dari segi sebutan pula, terdapat Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu untuk kita rujuki. Pedoman ini menyatakan, “sebutan bagi kata serapan daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain didasarkan kepada pedoman umum yang menghendaki supaya setiap huruf dilafazkan menurut nilai bunyinya dalam bahasa Melayu”. Dengan berdasarkan pedoman ini, sebutan yang baku bagi kata terbitan “meng-e-melkan” ialah [meng.i.mél.kan].

4. Berdasarkan contoh yang di atas, huruf “e” dalam perkataan “e-mel” dan terbitannya bertaraf suku kata. Walau bagaimanapun, sebutan bagi huruf “e” itu bukanlah bunyi e pepet atau e taling. Sebaliknya, yang kita sebut ialah nama huruf itu. Perkataan contoh lain yang sama dengan perkataan ini ialah e-buku, e-dagang dan e-penerbitan. Huruf lain yang kita sebut nama hurufnya juga ialah “k” seperti dalam k-ekonomi. Hal ini merupakan perkembangan baharu dalam bahasa kebangsaan kita.


Mohd Isa Abd Razak, “Emel, E-Mel atau E-mel”, Dewan Bahasa, November 2011, halaman 50 – 51.

Tiada ulasan: