07 Mei 2009

Panduan Membina Item Subjektif

1. Keutamaan. Gunakan soalan subjektif untuk mengukur hasil pembelajaran kompleks yang tidak dapat diukur oleh soalan objektif.

2. Kesahan dan kebolehpercayaan. Utamakan item sambutan terbatas, diikuti dengan item sambutan diperluas. Dengan cara ini kesahan kandungan dapat ditingkatkan kerana kita dapat mengemukakan banyak sampelan. Kebolehpercayaan juga dapat ditingkatkan kerana jenis item yang kita utamakan itu mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi.

Item sambutan bebas hanya digunakan apabila jenis item yang lain tidak berupaya mengukur sesuatu hasil pembelajaran seperti kemahiran menulis karangan tertentu dalam mata pelajaran bahasa.

3. Arahan. Sediakan arahan yang lengkap, jelas, sistematik dan tekal pada halaman luar dan halaman dalam kertas ujian. Arahan hendaklah termasuk peruntukan masa dan bidang kandungan pembelajaran yang dinilai.

4. Masa. Peruntukan masa hendaklah sesuai dengan kesukaran item dan panjang sambutan yang diharapkan daripada calon. Peruntukan masa hendaklah ditulis dalam arahan. Bagi item tertentu, peruntukan masa boleh dinyatakan dalam tugasan item berkenaan.

5. Kesesuaian. Kesukaran item, tajuk esei dan panjang jawapan hendaklah sesuai dengan kematangan calon dan jenis ujian.

6. Pilihan. Menyediakan pilihan bagi soalan esei bermakna mengurangkan keesahan dan menggalakkan tabiat belajar yang bertentangan dengan tujuan pendidikan. Oleh itu, sebaik-baiknya calon diminta menjawab kesemua soalan. Jika pilihan masih dianggap perlu, pastikan kesukaran setiap item pilihan itu sama agar tumpuan calon kepada item-item tertentu dapat dikurangkan.

7. Soalan baharu. Binalah item yang asli, baharu dan mencabar sesuai dengan perubahan kurikulum. Soalan yang terdapat dalam buku teks mungkin sudah pernah dijawab oleh calon. Petikan yang terdapat dalam buku teks juga tidak wajar digunakan.

8. Tugasan jelas. Bataskan isu atau bidang yang hendak diuji. Dahulukan perkataan perlakuan seperti labelkan, senaraikan dan sebagainya agar pemikiran calon terhala kepada sambutan yang dikehendaki. Nyatakan syarat seperti bentuk penulisan dan panjang jawapan. Nyatakan juga perkara lain yang dapat memandu calon seperti peruntukan markah bagi sesuatu item atau unit item. Bergantung pada jenis ujian dan jenis item, peruntukan masa dan kriteria penilaian boleh dinyatakan pada item itu.

9. Bahasa terpelihara. Gunakan bahasa yang betul dan mudah difahami, termasuk penggunaan tanda baca, huruf besar dan huruf kecil. Perkataan, frasa dan ayat yang digunakan mesti jelas maksudnya. Perkataan yang berkonotasi, taksa dan sebagainya hendaklah dielakkan. Utamakan pernyataan positif dan ayat aktif. Gunakan singkatan jika perkataan penuh singkatan itu sudah dinyatakan sebelumnya.

10. Teknik. Adakan jarak yang sesuai di antara rangsangan dengan tugasan dan item dengan pecahan item. Pecahan item disusun ke kiri sedikit. Penomboran tekal berdasarkan sesuatu sistem seperti

1. ……….
(a) ……….
(i) ……….

Sediakan ruang yang sesuai dan mencukupi untuk petikan, jadual dan sebagainya. Petikan, jadual dan seumpamanya itu eloklah dinamakan seperti Petikan A dan Jadual 1. Jika disediakan tempat untuk calon menjawab, jenis tempat itu hendaklah sesuai dengan sambutan yang diperlukan. Garisan boleh diletakkan di tengah, di hujung atau di bawah tugasan. Jika terdapat lebih daripada satu garisan seperti dalam soalan kloz, panjang setiap garisan hendaklah sama.

Penaipan soalan juga perlu diberi perhatian. Adakan jarak yang sesuai di antara arahan dengan item, sesuatu item dengan item yang lain, rangsangan dengan tugasan dan baris dengan baris. Sesuatu item perlu diletakkan pada halaman yang sama.

11. Skema pemarkahan dan penyelarasan. Sediakan skema pemarkahan sebelum calon menjawab soalan. Skema pemarkahan boleh membantu kelancaran proses menggubal soalan. Jika pemeriksa bagi sesuatu ujian lebih daripada seorang, adakan penyelarasan pemeriksaan. Penyelarasan pemeriksaan boleh meningkatkan kebolehpercayaan pemarkahan.

Tiada ulasan: