29 Oktober 2009

Jawapan/Jawaban: Pandangan Khidmat Nasihat Bahasa

Masukan terdahulu: Jawaban Tepat, Jawapan Masih Boleh Digunakan

1. Soalan: Apakah istilah yang betul: “Jawapan” atau “jawaban”? Jawapan: Perkataan yang betul ialah “jawapan”. (1 April 2008)

2. Soalan: "Jawaban" atau "jawapan"? Jawapan: Kedua-duanya betul. Bagaimanapun yang sering digunakan ialah “jawapan”. (20 Februari 2009)

3. Soalan: Dalam Kamus Dewan Edisi Ketiga (h. 523), hanya ada terbitan “jawapan”. Dalam Kamus Dewan Edisi Keempat (h. 615), sudah ada terbitan “jawaban” di samping “jawapan”. Dalam Daftar Kata Bahasa Melayu (2005) tidak tersenarai “jawaban”. Dari segi ejaan untuk sekolah di Malaysia, manakah yang tepat? Jawapan: Setelah merujuki Kamus Dewan Edisi Keempat, saya bersetuju dengan pandangan saudara. Terdapat “jawaban” dan “jawapan” dalam kamus itu. Perbezaannya, penggunaan “jawapan” lebih banyak digunakan di Malaysia manakala “jawaban” lebih kerap digunakan di Indonesia. Namun kedua-dua penggunaannya tidak menimbulkan kesalahan. Oleh sebab jawapan lebih banyak penggunaannya di Malaysia maka cadangan saya gunakanlah perkataan yang telah selesa penggunaannya dengan kita. (7 Mac 2009)

4. Soalan: Apakah perbezaan antara perkataan “jawapan” dengan “jawaban”? Jawapan: “Jawapan” dan “jawaban”, kedua-duanya merupakan kata terbitan dari kata dasar "jawab" dan sama makna. (28 Mei 2009)

5. Soalan: Adakah terdapat ejaan baharu untuk “jawapan”? Jawapan: Ejaan “jawaban” dan “jawapan” kedua-duanya betul. Dalam proses pengimbuhan kata dasar “jawab” + -an menghasilkan kata terbitan “jawaban”, tetapi kita biasa menyebutnya sebagai “jawapan”. (23 Jun 2009)

6. Soalan: Apabila perkataan "jawab" diberi imbuhan -an, akan menjadi “jawaban” atau “jawapan”? Ada buku di pasaran yang menulis “jawaban”. Jawapan: Dari segi pembentukan kata, perkataan “jawab” apabila menerima akhiran -an seharusnya menjadi “jawaban”. Walau bagaimanapun bentuk mantap yang sudah lazim, digunakan ialah “jawapan”. (10 September 2009)

7. Soalan: Kata "jawab" ialah kata akar. Mengapakah apabila ditambah imbuhan akhiran -an, kata ini menjadi "jawapan" dan bukannya "jawaban"? Jawapan: “Jawapan” dan “jawaban” boleh digunakan dan merupakan varian. “Jawaban” adalah betul dari segi morfologi manakala “jawapan” pula diterima pakai disebabkan kelaziman penggunaannya. Kamus Dewan Edisi Keempat menjadikan “jawapan” sebagai subentri kepada “jawab”. (4 Oktober 2009)

Rujukan: http://prpm.dbp.gov.my/carian.aspx?cari=jawaban&domain=PRPM (diubah suai).

Tiada ulasan: