25 April 2009

Penyuntingan Sepintas Lalu

Oleh Mohd Isa bin Abd Razak

Suntingan ialah pembetulan atau pembaikan karangan, buku, makalah dan sebagainya. Penyuntingan pula ialah perbuatan menyunting. Orang yang melakukan kerja-kerja penyuntingan dinamakan penyunting. Istilah lain bagi penyunting ialah editor.

Dari segi tugas, sebagaimana yang ditakrifkan oleh Gaya Dewan, penyunting berperanan memilih dan menyusun karya orang lain atau pihak lain untuk diterbitkan. Penyunting juga mungkin ditugaskan untuk menyediakan karya atau sekumpulan karya orang lain untuk diterbitkan. Malah penyunting sendiri mungkin bertugas untuk menyediakan sendiri manuskrip bagi diterbitkan.

Dalam sesebuah organisasi penerbitan yang besar istilah editor lebih lazim digunakan. Oleh sebab terdapat berpuluh jawatan editor dalam organisasi itu, maka jawatan-jawatan itu diberi gelaran tertentu berdasarkan tugas khusus para penjawatnya.

Mereka yang bertugas mencari bahan, memilih penulis dan melakukan kerja-kerja mengumpul bahan (seolah-olah seorang pemberita) digelar Editor Perolehan. Individu yang ditugaskan melaksanakan sesuatu atau menyelia keseluruhan penerbitan, digelar Editor Projek. Seseorang yang berperanan menilai isi bahan sama ada sesuai disiarkan atau tidak, dan bertanggungjawab kepada pihak pengurusan terhadap sebarang implikasi penyiaran bahan itu, termasuk kemungkinan dipertikaikan dari segi undang-undang, digelar Editor Substantif.

Editor Kopi pula berperanan meneliti kesemua aspek bahasa, kelancaran bahasa, dan keseragaman gaya paparan. Seterusnya kelompok editor yang terakhir, iaitu mereka yang bertugas menanda teks untuk panduan pereka bentuk dan pereka letak, digelar Editor Pengeluaran.

Sidang editor (sidang pengarang) sesebuah majalah yang berwibawa seperti majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) diberi gelaran yang istimewa, yang memperlihatkan hierarki jawatan itu, iaitu Ketua Editor, Editor, Timbalan Editor, dan Penolong Editor. Sementara majalah biasa lazimnya mempunyai Ketua Editor dan Editor sahaja. Dalam kes ini, semua tugas editor yang dinyatakan tadi diagih-agihkan sesama mereka. Dalam organisasi yang kecil, atau organisasi besar yang bukan badan penerbitan, para editor juga melakukan kerja pengurusan dan pembacaan pruf.

Di institut pendidikan guru, editor bukanlah nama jawatan rasmi. Malah dalam kes tertentu, yang menjadi editor ialah para pelajar. Pensyarah menjadi penasihat sahaja. Walau bagaimanapun, penerbitan rasmi institut mesti ditangani oleh staf akademik. Lazimnya, Ketua Jabatan atau seorang pensyarah kanan ditugaskan selaku Pengerusi Jawatankuasa Penerbitan Laporan Tahunan. Seorang Ketua Jabatan atau pensyarah kanan yang lain ditugaskan selaku Pengerusi Jawatankuasa Penerbitan Jurnal.

Pengerusi jawatankuasa yang berkenaan sepatutnya melaksanakan tugas Editor Projek, Ketua Editor dan Editor Substantif. Setiausaha jawatankuasa itu pula bolehlah berperanan selaku Editor Kopi dan Editor Pengeluaran. Setiap ahli jawatankuasa diberi peranan Editor Perolehan di samping melaksanakan tugas-tugas lain seperti membaca pruf, membantu menguruskan percetakan, menguruskan pengedaran, dan melakukan penyiaran di Internet. Tugas ini tidak termasuk tugas mereka bentuk dan mereka letak yang lazimnya dilakukan oleh Pereka Grafik, iaitu jawatan yang sememangnya terdapat di semua institut pendidikan guru.

Pengetahuan tentang penyuntingan memang dapat diperoleh melalui pembacaan. Dalam bahasa Melayu, buku yang membicarakan subjek ini dengan terperinci ialah Gaya Dewan Edisi Ketiga (1995). Buku ini sudah sepatutnya menjadi rujukan utama para penyunting, pereka bentuk dan pereka letak. Namun demikian, banyak perkara hanya dapat diselaraskan dan diselesaikan melalui mesyuarat rasmi atau perbincangan. Istilah "sidang pengarang" sewajarnya digunakan kerana dengan istilah itu para petugas sentiasa diingatkan bahawa mereka perlu melakukan kerja kumpulan dengan bersidang (berbincang dan bekerja).

Seterusnya marilah kita teliti tugas penyunting dari segi penyuntingan substantif dan penyuntingan kopi.

Penyuntingan Substantif

Penyuntingan substantif merujuk kepada pembaikan yang dilakukan pada sesuatu karya dari segi isinya dan organisasinya. Penyuntingan ini memberi tumpuan pada isi, bentuk, organisasi (susunan idea), dan tanggapan penulis. Fungsi penyuntingan substantif adalah seperti yang di bawah ini.

1. Membentuk ekspresi fikiran penulis, bukan membentuk fikiran itu sendiri
2. Menghapuskan ungkapan yang berlebihan, kata-kata yang tidak perlu, perkara yang tidak relevan (bukan menghapuskan idea penulisnya)
3. Mempermudah atau memperbaik manuskrip supaya dapat difahami dengan jelas oleh pembaca tanpa menjejaskan gaya bahasa penulis
4. Mencorak dan membentuk hasil penerbitan
5. Menulis atau mengolah semula tajuk

Oleh itu penyunting substantif berperanan menulis semula bahagian-bahagian dalam manuskrip tanpa menghilangkan gaya bahasa penulis, memastikan suara penulis sampai kepada pembaca dengan jelas dan berkesan. Jikalau perlu, dia boleh menyusun manuskrip itu semula. Selain itu, dia juga perlu mengenal pasti masalah teknikal, fakta atau sumber fakta, unsur plagiarisme, dan akhirnya memastikan tiada unsur yang boleh menimbulkan masalah perundangan.

Semasa melakukan penyuntingan substantif, perkara yang berikut perlu diberi perhatian.

1. Maklumat yang diberi itu baharu dan semasa, bukan semata-mata olahan semula bahan yang sudah terbit.
2. Pandangan dan cadangan yang dikemukakan berasaskan fakta yang sudah didokumentasikan.
3. Penulis benar-benar mempunyai sesuatu yang ingin diperkatakan, bukan cuma menyusun petikan dengan harapan untuk menghasilkan manuskrip bagi diterbitkan.
4. Pengaliran ideanya logik dan lancar selain dapat menarik perhatian.
5. Fakta yang dikemukakannya tidak bercanggah.

Penyuntingan Kopi

Umumnya editor kopi melakukan penyuntingan untuk memastikan karya yang akan disiarkan itu baik, tekal gayanya dan bebas daripada kesalahan. Tugas khusus editor kopi adalah seperti yang di bawah ini.

1. Memotong, menambah atau membetulkan isi karya mengikut keperluan dan kesesuaian bagi menjamin karya penulis memenuhi piawai penerbit
2. Memastikan karya memperkatakan tujuan karya itu ditulis
3. Melenyapkan percanggahan fakta
4. Membetulkan ketidaktentuan aspek bahasa seperti ayat, frasa dan pemilihan perkataan, ejaan, tanda baca, penggunaan huruf besar, penggunaan huruf kecil, dan kependekan
5. Menentukan keseragaman gaya paparan seperti jadual, senarai petikan, bibliografi, dan nota kaki
6. Memastikan idea penulis berkembang secara logik
7. Memastikan kapsyen berkaitan dengan ilustrasi
8. Menandakan arahan (mark-up) pada manuskrip dengan memberikan spesifikasi sebenar bagi setiap unsur yang melibatkan muka taip, saiz taip, dan jarak antara baris (leading).

Editor kopi yang baik ialah mereka yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam tatabahasa, termasuk tanda baca dan penggunaan huruf. Editor kopi yang baik juga perlu mempunyai "rasa bahasa", daya pemerhatian yang tajam, pengetahuan yang luas, kebolehan menggunakan perkataan yang sesuai, dan sifat-sifat positif seperti suka mengambil tahu, teliti, dan sabar.

Editor kopi majalah terlibat dalam semua aspek pengeluaran majalah iaitu menyemak reka letak, membantu memilih ilustrasi (termasuk foto), membaca pruf dan menulis rencana. Editor laporan tahunan, jurnal dan buletin di institut pendidikan guru juga melaksanakan fungsi yang sama.

Cara Kerja Penyuntingan

Secara umum, selepas proses penilaian dan pemilihan selesai, baca setiap karya tiga kali atau lebih. Pembacaan pertama bertujuan mendapat gambaran umum tentang bahagian yang perlu diubah dari segi isi dan struktur. Pembacaan kedua bertujuan memastikan isu yang dibincangkan dan mengesahkan kesahihan fakta. Pembacaan ketiga bertujuan menyemak kebenaran dan ketekalan perubahan yang dilakukan oleh editor terhadap manuskrip.

Segala perubahan dan penyusunan semula hujah dan idea hendaklah dijelaskan dalam manuskrip. Bergantung pada dasar dan peraturan penerbit, perubahan itu kadangkala perlu dipersetujui dahulu oleh penulis. Akhirnya, jika diperlukan, penyunting hendaklah menulis semula tajuk karya itu agar lebih menepati keperluan penerbitan dan dapat menarik perhatian pembaca.

Khusus untuk karya kreatif, tumpukan perhatian kepada lima perkara yang di bawah ini.

1. Anakronisme
Karya kreatif lazim mengandungi unsur anakronisme, iaitu kesilapan menempatkan sesuatu peristiwa, tokoh, tempat dan sebagainya pada zaman yang sebenarnya. Penyunting hendaklah meneliti perkara ini sebelum membuat keputusan sama ada hendak mengubahnya atau mengekalkannya. Contoh pertama, diceritakan bahawa watak utama menghubungi kekasihnya dengan telefon awam semasa Perang Dunia Pertama. Sudah adakah telefon awam pada masa itu? Contoh kedua, diperikan bahawa ketika mendaki Gunung Tahan, seorang anggota sekumpulan pengembara memetik bunga Rafflesia dan menjadikannya hiasan rambutnya. Adakah hal ini boleh diterima?

2. Bahasa
Secara umum, penyunting tidak sepatutnya mempersoalkan penggunaan bahasa dalam karya kreatif, terutama lakonan dan puisi. Yang penting, bacalah karya itu dengan teliti untuk memastikan penggunaan bahasa itu betul. Sebarang perubahan sepatutnya dilakukan setelah berunding dengan penulis.

3. Dialog
Dialog mempunyai peranan yang tersendiri dalam karya kreatif. Antaranya, dialog berkemungkinan mendukung jati diri watak dan memperkembang perwatakan. Oleh itu, penyunting hendaklah mengelakkan diri daripada mengubah dialog tanpa berunding dahulu dengan penulisnya. Sedapat mungkin, kekalkan gaya penulis. Walau bagaimanapun, pastikan juga bahawa perkara yang diperkatakan oleh watak itu jelas maksudnya.

4. Bahasa Basahan dan Dialek
Antara cara melukiskan warna-warni tempatan termasuklah menggunakan bahasa basahan atau dialek. Perubahan mungkin perlu dilakukan sekiranya bahasa basahan atau dialek itu terlalu banyak dan boleh mengganggu pemahaman pembaca. Sebelum perubahan dilakukan, berundinglah dahulu dengan penulis. Satu cara yang boleh dilakukan untuk mengatai masalah ini adalah dengan menyertakan glosari perkataan itu di hujung karya.

5. Plot
Jalan cerita atau plot karya kreatif itu juga perlu diteliti. Jikalau didapati ada masalah, jangan ubah plot karya itu. Biarlah penulis sendiri yang melakukannya.

Tulisan yang baik ialah luahan pemikiran yang jelas. Karya yang bernilai ialah tulisan yang meninjau ciri kemanusiaan. Olahannya pula mampu menarik perhatian, perasaan, dan menjana pemikiran pembaca.

Bagaimanakah sekiranya editor tidak memperoleh tulisan yang baik dan karya yang bernilai itu? Editor yang baik akan menjawab bahawa dia akan berusaha membentuk semula karya itu, sama ada bersendirian, bersama rakan sepasukan, atau bersama penulisnya, agar menjadi tulisan yang baik atau karya yang bernilai. Karya itu sudah tentu dipersembahkan pula dengan gaya yang menarik!

Diharapkan panduan ringkas ini dapat membantu pembaca, khususnya warga institut pendidikan guru, meningkatkan kualiti penerbitan masing-masing.

Lampiran
Senarai Semak Penyuntingan

1. Ayat betul, lancar dan jelas maksudnya.
2. Frasa betul dan berkesan – sesuai dengan konteks dan gaya.
3. Semua ejaan betul.
4. Penggunaan istilah betul dan tekal.
5. Penggunaan huruf besar, tanda baca, dan singkatan betul dan selaras.
6. Penomboran, bibliografi, dan nota kaki betul dan selaras.
7. Pemerengganan bertautan dan utuh.
8. Jadual, rajah dan sebagainya menepati piawai dan selaras.
9. Fakta benar dan jelas.
10. Mesej penulis boleh difahami oleh pembaca.
11. Tiada masalah perundangan: jiplakan, hasutan, fitnah, dan lain-lain.
12. Manuskrip bersih.
13. Penandaan (mark-up) sudah dilakukan.
14. Pruf sudah dibaca.
15. Pembetulan ditandai dengan kaedah penandaan pruf yang piawai.
16. Naskhah sedia untuk dicetak.

Tiada ulasan: