08 Jun 2009

Petikan Komentar "Variasi Ejaan dan Ejaan Baku"

Selain menjelaskan makna, kamus juga merupakan rakaman kosa kata sesuatu bahasa. Oleh hal demikian, perkataan yang tidak baku juga terdapat dalam kamus. Berdasarkan Panduan Pengguna dalam Kamus Dewan Edisi Keempat (KDEK), perkataan dalam tulisan condong seperti yang disenaraikan ialah variasi ejaan, iaitu ejaan yang tidak baku. Manakala, perkataan yang digelapkan selepas tanda anak panah ialah ejaan baku.

1. dendaludedalu
2. gerisikerisi
3. hantam hentam
4. ingus hingus
5. kekawin Jw → kakawin
6. kelelawarkelawar I
7. kepuyu sj ikan → puyu II
8. sanjak → sajak I
9. sayugiayogia; seyogia → yogia
10. wahi Ar → wahyu

Datar kata pula menyenaraikan perkataan dan terbitan tanpa menjelaskan makna. Berdasarkan senarai dalam Daftar Kata Bahasa Melayu Rumi-Sebutan-Jawi Edisi Kedua (DKBMRSJEK), terdapat juga perkataan yang tidak baku. Antaranya termasuklah:

1. dendalu (dedalu)
2. gerisi (kerisi)
3. hantam (hentam)
4. ingus (hingus)
5. kekawin (kakawin)
6. kelelawar (kelawar)
7. kepuyu (puyu)
8. sanjak (sajak)
9. sayugia (yogia); seyogia (yogia)
10. wahi (wahyu)

Berdasarkan Panduan Pengguna DKBMRSJEK, perkataan yang baku ialah perkataan yang terdapat dalam tanda kurung. Tanda kurung ini mempunyai fungsi yang sama dengan tanda anak panah dalam KDEK.

Dipetik daripada komentar “Variasi Ejaan dan Ejaan Baku” oleh Mohd Isa Abd Razak dalam Dewan Bahasa, Jun 2009, halaman 52 – 53.

Tiada ulasan: