19 Januari 2010

“Sebab” Ialah Kata Nama

Sari “Soal Jawab Bahasa” (SJB), majalah Pelita Bahasa, Januari 2010.

1. Perkataan sebab ialah kata nama. Perkataan ini boleh menjadi kata hubung apabila perkataan oleh mendahuluinya untuk mewujudkan frasa sendi nama oleh sebab. Ayat contoh:
Dia dipecat kerana malas.
Dia dipecat oleh sebab malas.

(Tambahan MIAR) Perhatikan ayat-ayat yang berikut:
Nyatakan dua sebab berlakunya kemalangan jalan raya.
Ahmad mengemukakan beberapa sebab kejadian itu berlaku.

Dalam kedua-dua ayat ini perkataan sebab berperanan sebagai kata nama. Kita tidak boleh menggantikan perkataan sebab dalam ayat-ayat ini dengan perkataan kerana.

3. Ungkapan sebagaimana yang diketahui dan sepertimana yang diketahui ialah ungkapan basahan. Pengguna bahasa Melayu kerap menggunakan ungkapan ini semasa bertutur. Kedua-dua ungkapan ini terdapat dalam Kamus Dewan atas dasar kekerapan penggunaannya, bukan atas dasar kebakuannya. Ungkapan yang baku ialah seperti yang diketahui. Kita hendaklah berusaha menggunakan ungkapan yang baku ini.

Tiada ulasan: