29 Mei 2009

Data Penggunaan Penjodoh Bilangan “Buah” untuk Kata Nama Abstrak (2)

Masukan terdahulu
Benda Abstrak Tidak Memerlukan Penjodoh Bilangan
Penjodoh Bilangan “Buah”
Sebuah Orang*, Sebuah Rambut* dan Sebuah Air Mata*
Data Penggunaan Penjodoh Bilangan “Buah” untuk Kata Nama Abstrak (1)

Ayat
1. Ada dua buah ayat* Al-Qur'an yang disampaikan oleh pembantunya. (I)
2. Bismillah adalah sebuah ayat* lengkap. (M)
3. Dalam keadaan tertentu, perenggan boleh terdiri daripada sebuah ayat*. (Wikipedia)
4. Guru meminta murid-muridnya membentuk beberapa buah ayat* majmuk gabungan. (M)
5. Sebagai contoh, sebuah ayat* yang mengandungi kata kerja transitif dalam binaan aktif, masih mempunyai kontor intonasi yang sama apabila dipasifkan. (M) (B)

Perenggan
1. Ayat-ayat lain dalam sebuah perenggan* dikenali sebagai ayat sokongan. (M)
2. Membaca secara imbasan dan luncuran (skimming) sebuah perenggan* dalam waktu tertentu untuk mengenal pasti isi penting dan mengaitkan idea seperti fakta lain yang relevan atau fakta dari aspek yang lain (punca, kesan dan langkah mengatasi). (HSP BM T4 hlm. 18)
3. Sebuah perenggan* isi hanya mengandungi satu idea utama. (M) (G)
4. Sebuah perenggan* memerihalkan satu tema. (M) (B)
5. Tulis isi-isi tersurat tersebut menjadi sebuah perenggan* yang lengkap. (M) (G)

Huruf
1. Anda bisa batal memilih sebuah huruf dengan mengklik kanan huruf itu. (I)
2. Ia menggantikan sebuah huruf alfabet dengan huruf alfabet yang berada tiga huruf sesudahnya. (I)
3. Jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua buah huruf * vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. (I) (B)
4. Sebuah huruf* kanji dapat memiliki arti lebih dari 1. (I)
5. Sebuah huruf*, sebuah kata*, sebuah kalimat*, bagaikan angka satu yang berpecahan tak terhingga dalam dirinya. (I) (B)

M = Laman web atau blog Malaysia
I = Laman web atau blog Indonesia
B = Buku versi digital
G = Laman web atau blog guru, termasuk guru Bahasa Melayu

Tiada ulasan: