19 Julai 2009

Data Kosa Kata "Mengandung"

Kemas kini pada: 8 September 2009.


 1. Sebagai kata tunggal, akronim mungkin mengandung satu kata atau lebih. Kho Tong Eng, “Akronim dan Keperihalannya”, Pelita Bahasa, Mac 2009, halaman 17.

 2. Batu bersurat itu mengandung 28 baris, dipercayai dibina oleh ketua tentera Jawa yang menyerang kerajaan Sriwijaya di Sumatera. (2) Kata pendahuluannya mengandung perintah atau perisytiharan supaya raja dan orang besar yakin dan berpegang teguh pada ajaran Islam dan Rasulullah. Suhaimi Mohd Salleh, “Prasasti Perakam Bahasa Melayu Bertulis”, Pelita Bahasa, Mac 2009, halaman 34 – 35.

 3. Bidalan, pepatah, perbilangan dan perumpamaan merupakan peribahasa kerana mengandung sifat peribahasa yang disebutkan. Luie Elis, “Fungsi Perumpamaan dalam Pertuturan”, Pelita Bahasa, Mac 2009, halaman 38.

 4. (1) Ensiklopedia Bahasa Melayu mengandung banyak maklumat penting bahasa Melayu, khususnya yang digunakan di Malaysia. (2) Keseluruhannya, ensiklopedia ini mengandung 32 tajuk utama yang disusun mengikut urutan sejarah perkembangan bahasa Melayu di Malaysia. Zaidi Ismail, “Perintis Pembaharuan Penerbitan Ensiklopedia”, Pelita Bahasa, Mac 2009, halaman 43.

 5. Selain mampu dicapai di seluruh dunia, pembaca buku elektronik mengandung beberapa buah buku. Armin A. Saleh dan Mohidin Malek, “Juitaku Buku”, Pelita Bahasa, April 2009, halaman 12.

 6. Peranan subjek dalam binaan ayat mengandung pelbagai fungsi atau makna. (2) Sesungguhnya, subjek dalam sintaksis mengandung pelbagai fungsi semantik. Ahmad Khair Mohd, Nor, “Fungsi Semantik Subjek”, Pelita Bahasa, April 2009, halaman 18 – 19.

 7. Penerbitan buku tatabahasa tersebut sebelum edisi ketiga pada tahun 2008 tidak mengandung subgolongan kata itu. (2) Ayat 8 dan ayat 9 mengandung contoh kata adverba yang menerangkan kata nama dan frasa sendi nama. Nik Safiah Karim, “Kata Adverba”, Pelita Bahasa, April 2009, halaman 20.

 8. (1) Mengikut Tatabahasa Dewan, ayat aktif ialah ayat yang mengandung kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. (2) Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandung kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau unsur penyambutnya. (3) Ada juga ayat aktif transitif yang mengandung klausa komplemen sebagai penyambut kata kerjanya. (4) Selain itu, terdapat juga ayat aktif transitif yang mengandung kata kerja yang boleh menerima dua objek sebagai penyambut, iaitu objek tepat dan objek sipi. Nawi Ismail, “Ayat Aktif Transitif untuk Pelajar STPM”, Pelita Bahasa, Mei 2009, halaman 24 - 26.

 9. Bendalir pencernaan dalam mulut yang mengandung amilase, ptialin, musin, albumin, globulin, leukosit, puing epitelium dan kalium tiosianat. “Istilah Veterinar: Praklinikal”, Pelita Bahasa, Jun 2009, halaman 22.

 10. Yang berikut ialah beberapa ayat contoh yang mengandung kesalahan kata atau istilah dan kesalahan bahasa. Vijayaletchumy Subramaniam, “Membetulkan Pelbagai Kesalahan”, Pelita Bahasa, Jun 2009, halaman 24.

 11. Bagi ayat yang mengandung frasa nama subjek yang diikuti klausa relatif, frasa nama subjek boleh digugurkan tanpa menjejaskan maksud ayat. Kho Thong Eng, “Perihal Pengguguran dalam Ayat”, Pelita Bahasa, Julai 2009, halaman 17.

 12. (1) Bahan pengajaran dan pemelajaran yang disampaikan melalui media itu lazimnya mengandung teks, grafik, animasi, simulasi, audio dan video, serta bahan paparan secara dalam talian. (2) Tesaurus berbeza daripada kamus biasa, seperti Kamus Dewan yang mengandung pelbagai entri perkataan dan maksud, berserta *contoh ayat yang sering dirujuk oleh kebanyakan pengguna bahasa. (3) Perkataan yang disenaraikan dalam tesaurus mengandung konsep yang meliputi bidang yang luas bagi memenuhi permintaan semua pengguna bahasa Melayu. Samat Buang, “Belajar Bahasa dengan Tesaurus”, Pelita Bahasa, Julai 2009, halaman 30 – 31.

 13. Apa-apa pun, segala buku ilmiah yang mengandung pelbagai bidang ilmu sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Abang Patdeli Abang Muhi, “Penterjemahan Mengembangkan Bahasa Melayu”, Pelita Bahasa, Ogos 2009, halaman 8.

 14. Penterjemahan daripada bahasa Arab itu mengandung ilmu sains, matematik dan falsafah, malah termasuk sastera, puisi dan sejarah. Anuar Manshor, “Pengglobalan Karya Malaysia melalui Penterjemahan”, Pelita Bahasa, Ogos 2009, halaman 14.

 15. (1) Dalam binaan frasa nama, ada frasa yang mengandung makna yang sama yang digunakan bagi merujuk kepada frasa nama di hadapannya. (2) Daripada definisi tersebut, frasa aposisi mempunyai rujukan yang sama, yang mengandung hubungan makna. (3) Yang berikut ialah beberapa ayat contoh yang mengandung binaan aposisi. Ahmad Khair Mohd. Nor, “Aposisi dalam Ayat”, Pelita Bahasa, Ogos 2009, halaman 20.

Mengandungi

 1. Baja ini mengandungi campuran mineral, seperti nitrogen, fosforus dana kalium serta unsur mikro yang lain. “Istilah Makanan dan Pemakanan”, Pelita Bahasa, Julai 2009, halaman 22.

 2. DNS banyak mengandungi istilah klasik. Rohaidah Haron, “Dialek Identiti Bahasa dan Budaya yang Dilupakan”, Dewan Bahasa, Julai 2009, halaman 8.

 3. Kesemua terjemahan nama kata-kata ini mengandungi kata-kata yang bermaksud budi luhur, menyelamatkan orang dan kesejahteraan abadi. Goh Sang Seong, “Mesej Sosiobudaya dalam Terjemahan Perniagaan Cina”, Dewan Bahasa, Julai 2009, halaman 55.

 4. Al-Quran banyak mengandungi ilmu dan rahsia yang tersembunyi yang perlu dibongkar dan dikupas oleh manusia. Ritah Yahaya, “Bicara Bahasa: Tradisi Kecemerlangan Ilmu”, Dewan Bahasa, Ogos 2009, halaman 5.

 5. (1) Antaranya termasuklah kesukaran untuk mengenal pasti dokumen yang mungkin mengandungi pendapat dan saranan penterjemah tentang cara dan kaedah menterjemah. (2) Dalam hal ini, Za‘ba menerangkan bahawa “memindahkan bahasa itu ialah suatu jenis menterjemah jua sesuatu karangan diubah perkataannya dikarangkan dengan perkataan lain tetapi mengandungi maksud yang sama seperti yang asal itu juga”. (3) Begitu juga jika teks asal mengandungi unsur humor atau jenaka, maka perlu dipastikan bahawa terjemahan yang dihasilkan juga mempunyai unsur humor dan jenaka. Haslina Haroon, “Nasihat Za‘ba dalam Menterjemah”, Dewan Bahasa, Ogos 2009, halaman 6 – 8.

 6. Penemuan kamus yang mengandungi 482 entri dalam bahasa Melayu dan dicatatkan maknanya dalam bahasa Mandarin itu membuktikan peranan bahasa Melayu penting sebagai bahasa yang perlu dipelajari oleh rakyat China, khususnya dalam urusan komunikasi, perdagangan dan hubungan diplomatik antara kedua-dua-dua buah negara pada masa itu. Hasrina Baharum, “Bahasa Negeri Melaka di China”, Dewan Bahasa, Ogos 2009, halaman 16.

 7. Rajah 1 ialah halaman EBMT yang mengandungi input dan output yang tidak menggunakan pengesanan kata nama khas. Radiah Yusoff, “Penterjemah dalam Talian”, Dewan Bahasa, Ogos 2009, halaman 29.

 8. Umumnya, kamus ialah sebuah buku rujukan yang mengandungi senarai perkataan yang tersusun secara sistematik dan mengikut urutan abjad, iaitu daripada huruf A hingga huruf Z. S. Nathesan, “Kamus Etimologi”, Dewan Bahasa, Ogos 2009, halaman 32.

 9. Prinsip ini menentukan struktur yang mengandungi bentuk ayat dasar yang diperlukan dalam membentuk asas makna ayat dalam sesuatu sistem bahasa, dan menjadi pegangan asas dalam pengkajian bahasa. Raja Masittah Raja Ariffin, “Hubungan Sintagmatik dan Paradigmatik”, Dewan Bahasa, Ogos 2009, halaman 36.

 10. Keindahan susunan setiap baris dengan diksi yang terpilih mengandungi makna yang tersurat dan tersirat, hanya mampu ditangani dan dibongkar rahsia dan maksudnya oleh mereka yang bijaksana dan berfikiran kreatif dan kritis. Zalila Isa, “PEN. Aktif Melaksanakan Wawasannya”, Dewan Sastera, September 2009, halaman 51.

Tiada ulasan: